Osobní dozimetrie

Zákon č.18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ve znění dalších předpisů a Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění dalších předpisů stanovují vlastníkům určených pracovišť zvláštní povinnosti týkající se kontroly a omezování ozáření pracovníků z přírodních zdrojů. Seznam pracovišť je v § 87, vyhlášky č.307/2002 Sb.


Pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, jsou:

 1. paluby letadel při letech ve výšce nad 8 km,
 2. doly, jeskyně a další pracoviště v podzemí,
 3. pracoviště, na nichž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem nakládáno s vodou z podzemních zdrojů, zejména čerpací stanice, lázeňská zařízení, stáčírny a úpravny vody,
 4. všechna pracoviště, na nichž bylo prokázáno překročení objemové aktivity radonu 1000 Bq/m3,
 5. pracoviště, na nichž se provádí
  1. nakládání s pevnými produkty spalování uhlí na zařízeních s tepelným výkonem nad 5 MW,
  2. výroba stavebních materiálů z produktů spalování uhlí,
  3. těžba, transport produktovody a zpracování ropy a plynu,
  4. zpracování fosfátových surovin,
  5. výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů titanu,
  6. zpracování surovin obsahujících vzácné zeminy,
  7. metalurgická výroba kovů,
  8. výroba, zpracování a užití materiálů s obsahem thoria a uranu,
  9. nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů,
  10. nakládání s materiály, u nichž bylo prokázáno, že obsah přírodních radionuklidů v nich přesahuje uvolňovací úrovně nebo zvyšuje příkon fotonového dávkového ekvivalentu o více než 0,5 μSv/h.

Měření na pracovištích je rozděleno do následujících etap:

 • první měření,
 • opakované měření,
 • měření opakované v každém kalendářním roce.

Pokud není pracoviště pro celkovou pracovní dobu osob vykonávajících zde práce kratší než 100 hodin ročně vyřazeno podle § 89 odst. 3 písm. a) vyhlášky, zkoumá se při prvním měření, zda jsou na pracovišti překročeny vyšetřovací úrovně uvedené v § 88 odst. 1 vyhlášky, a to:

 1. 400 Bq/m3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce pro pracoviště uvedená v § 87 písm. b), c), d), e),
 2. 1 mSv za rok pro efektivní dávku nad přírodní pozadí ze zevního ozáření pro pracoviště uvedená § 87 písm. e).
Poptat naše služby / Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás