Sezit Plus

Naším cílem je, aby od nás zákazník odcházel s pocitem, že společně s námi i on rozumí radiační problematice.

Měření na pracovišti

Měření na pracovišti

Na určitých pracovištích se provádí měření přírodní radioaktivity a určuje se efektivní dávka zde pracujících osob.


Radon na pozemcích

Měření radonu na pozemcích

Stanovení radonového indexu pozemku je nedílnou součástí stavebního řízení, resp. územního rozhodnutí.


Radon ve stavbách

Měření radonu ve stavbách

Radon ve stavbách je největším zdrojem průměrného ozáření obyvatel ze všech přírodních zdrojů ionizujícího záření.


Radonová diagnostika

Radonová diagnostika

Cílem radonové diagnostiky je identifikovat a kvantifikovat zdroje radonu a přísunových cest radonu do vnitřního ovzduší stavby.


Přístrojové vybavení

Radonová diagnostika

Integrální měřidlo objemové aktivity radonu – elektretový systém RM 1, přístroj pro měření příkonů prostorového dávkového ekvivalentu FH 40 G-L10...


Kdo jsme a co umíme

Měření radonu na pracovišti

Měření na pracovišti

Pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z radonu (Pracoviště RADON)

Dne 1.1.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Tento zákon zavedl některé nové pojmy a povinnosti, týkající se ozáření z radonu na pracovišti. Další požadavky stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Za pracoviště, kde může dojít ke zvýšenému ozáření z radonu, se podle § 96 odst. 1 zákona považuje

  1. pracoviště v podzemí,
  2. pracoviště, na němž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem …

Měření radonu na pozemcích

Každý, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku. Radonový průzkum je proto nedílnou součástí stavebního řízení, resp. územního rozhodnutí.

V praxi se pro rodinný dům realizuje odběr půdního vzduchu v uvažovaném místě výstavby. Odběry se provádějí pomocí sondy z hloubky 0,8 m. Kombinací statistických parametrů z měření objemové aktivity radonu a z plynopropustnosti se poté stanovuje radonový index pozemku - ten může být nízký, střední nebo vysoký.

Doporučujeme nechat si provést měření radonu (stanovení radonového indexu pozemku) i při rekonstrukci objektu...

Měření radonu na pozemku
Měření radonu ve stavbách

Měření radonu ve stavbách

Měření radonu ve stavbách se provádí za účelem kontroly, zda stavba byla provedena s dostatečnou ochranou proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody (kolaudační měření). Dále se měření provádí před rekonstrukcí staveb a při změně užívání z nepobytových na pobytové nebo obytné místnosti.

Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody je 200 Bq/m3.

Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů je 400 Bq/m3.

Více než

měření radonu na pozemcích

Více než

měření radonu ve stavbách

Více než

zakázek osobní dozimetrie

Více než

radonových diagnostik
Radonová diagnostika

Radonová diagnostika

Radonová diagnostika se provádí tam, kde bylo zjištěno překročení směrných hodnot objemové aktivity radonu. V převážně většině jde o starší stavby, které jsou v horším technickém stavu (absence izolací, dřevěné podlahy atd.). Může se to týkat i nových kolaudovaných staveb, kde vlivem nedodržení norem, špatného návrhu izolací či stavebních postupů byly překročeny směrné hodnoty objemové aktivity radonu.

Pojem radonová diagnostika objektu zahrnuje celou řadu měřících metod a postupů využívajících specializované měřící techniky. Hlavním cílem radonové diagnostiky objektu je identifikace a kvantifikace zdrojů radonu a přísunových cest radonu do vnitřního ovzduší stavby. Detailní popis transportu radonu a distribuce objemové aktivity radonu v objektu a jeho podloží jsou zcela zásadní pro návrh a realizaci protiradonových ozdravných opatření.

Přístrojové vybavení

1. integrální měřidlo objemové aktivity radonu – elektretový systém RM 1

2. přístroj pro měření příkonů prostorového dávkového ekvivalentu FH 40 G-L10

3. (Thermo ELECTRON CORPORATION)

Přístrojové vybavení

Působíme již od roku 1994

Reference

Dalkia ČR

DALKIA ČR

Moravská vodárenská společnost Olomouc

Moravská vodárenská společnost Olomouc

MS Utilities Bohumín

MS Utilities Bohumín

Vodojem Úvalno

Vodojem Úvalno

Precheza Přerov

Precheza Přerov

Vodárny a kanalizace Bruntál

Vodárny a kanalizace Bruntál

SmVaK Ostrava

SmVaK Ostrava

Templářské sklepy Čejkovice

Templářské sklepy Čejkovice

Bonatrans Bohumín

Bonatrans Bohumín

DEMOS Hradec Králové

DEMOS Hradec Králové

GRAFICO Opava

GRAFICO Opava

ArcelorMittal Ostrava

Mittal Steel Ostrava

Obec Šilheřovice

Obec Šilheřovice

Hyundai Nošovice

Hyundai Nošovice

WHEELS Mošnov

WHEELS Mošnov

TPCA Kolín

TPCA Kolín

PEUGEOT Ostrava

PEUGEOT Ostrava

MŠ Dívčí Hrad

MŠ Dívčí Hrad

Hyundai Nošovice

Hyundai Nošovice

MSA Dolní Benešov

MSA Dolní Benešov

BENEKOV Horní Benešov

BENEKOV Horní Benešov

Röchling Kopřivnice

Röchling Kopřivnice

Kouty nad Desnou Švýcárna

Kouty nad Desnou Švýcárna

OSTRAVA KANIA

OSTRAVA KANIA

Poptat naše služby / Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás