Měření radonu na pozemku

Každý, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku. Radonový průzkum je tudíž nedílnou součástí stavebního řízení, resp. územního rozhodnutí.

Radonový index pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z hodnocení plynopropustnosti zemin pro plyny. Postup měření a vyhodnocení vychází z platné metodiky – Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením (SÚJB, březen 2013). Radonový index pozemku může být nízký, střední nebo vysoký.

V praxi se pro rodinný dům realizuje odběr půdního vzduchu v minimálně 15 bodech v uvažovaném místě výstavby. Odběry se provádějí pomocí sondy z hloubky 0,8 m. Pro hodnocení plynopropustnosti se stanovují vybrané parametry do hloubky základové spáry budoucího objektu. Kombinací statistických parametrů z měření objemové aktivity radonu a z plynopropustnosti se poté stanovuje radonový index pozemku.


Ze zkušeností doporučujeme nechat si provést měření radonu (stanovení radonového indexu pozemku) nejen při uvažované nové výstavbě, ale i při rekonstrukci objektu, kde investor uvažuje o nových podlahách (např. výměna starých dřevěných podlah, rekonstrukce podlah v objektech se zvýšenou vlhkostí atd.).


Výsledky stanovení radonového indexu pozemku jsou důležitou informací pro projektanta stavby, který v případě středního nebo vysokého radonového indexu pozemku navrhuje protiradonová opatření. Ve většině případů je řešením vhodný typ izolace, která má stanovený součinitel difůze radonu. Tato izolace plní samozřejmě i roli hydroizolace. Preventivní protiradonová opatření vycházejí z ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. Výpočet se provádí na základě hodnot zjištěných samotným měřením radonu a dispozičním řešením projektované stavby. Zde jsou důležité parametry, jako jsou rozměry jednotlivých pobytových místností, podsklepení, umístění stavby v terénu, podlahové vytápění atd. Vhodným výběrem izolací lze ušetřit nemalé finanční prostředky.

Cílem opatření je, aby po dokončení stavby nebyla překročena směrná hodnota objemové aktivity radonu 200 Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu byl nižší než 0,5 μSv/h.

Důležitou skutečností je zajistit si, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací podle platných norem a po dokončení stavby kontrolu kvality provedení stavby – nejlépe krátkodobým týdenním měřením objemové aktivity radonu.

V případě jakýchkoliv pochybností, ať už v návrhu opatření nebo při realizaci, se obraťte na zkušené odborníky, kteří Vám poradí a pomohou. Je lépe problém vyřešit na počátku stavby než po jejím dokončení (hlavně ekonomicky).

Poptat naše služby / Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás