Legislativa

  • Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č.307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č.146/1997 Sb., stanovující činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
  • ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (únor 2006).
  • ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.
Poptat naše služby / Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás