Ochranu staveb proti radonu z podloží řeší ČSN 73 0601 (únor 2006). V tomto příspěvku se budeme zabývat ochranou nových staveb pomocí instalace větracího systému. Tento systém se navrhuje v případě překročení radonového indexu pozemku (RIP):

  • 200 kBq/m3 pro nízkopropustné podloží
  • 140 kBq/m3 pro středněpropustné podloží
  • 60 kBq/m3 pro vysokopropustné podloží.

Mnohem zásadnější skutečností je to, že větrací systém se musí realizovat rovněž v případě, že je pod stavbou vysoce propustné prostředí (makadam, štěrk atd.) a je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění.

Základním prvkem větracích systémů podloží jsou odsávací prostředky, které mají za úkol zajistit výměnu vzduchu pod stavbou (odsávací potrubí, odsávací vrty, odsávací jímky, odsávací studny) tak, aby nedocházelo k hromadění vysokých koncentrací radonu pod základovou deskou. Tento systém může fungovat buď pasívně (odvod radonu vertikálním potrubím nad střechu – vliv komínového efektu) nebo aktivně (odvod radonu pomocí ventilátoru). Pasivní systémy, i když mají nižší účinnost, se využívají hlavně u nových staveb, kde se předpokládá kvalitní protiradonová izolace a její celistvost. Aby větrací systém účinně fungoval, je potřeba dostatečného podtlaku pod základovou deskou (minimálně 4 Pa u RD). Při návrhu systému je potřeba vzít v úvahu propustnost vrstev podloží, hloubku a uspořádaní základů, těsnost podlahové konstrukce a okolní povrchové úpravy kolem domu. Tyto skutečnosti ovlivňují hustotu perforovaného potrubí pod deskou (obvykle od 2 do 4 m; u homogenních vrstev je síť hustší). Ideální geologické prostředí je horní vrstva vysoce propustná a spodní málo propustná. V takovém případě je ideální rozšíření tlakového pole pod celou plochou objektu.

Při návrhu odvětrání podloží je potřeba uvážit i vedlejší účinky systému. Jsou to:

  • ochlazování podlah a základů (u nových staveb je toto omezeno tepelnými izolacemi)
  • snižování vlhkosti podloží – systém odvádí i půdní vlhkost, což může způsobit vysýchání jílovitých vrstev a k poklesu základů a na druhou stranu působí pozitivně při odstraňování vlhkostí ze stěn.

Proto by se měla protiradonová opatření (větrací systém) provádět v souladu s kvalitní tepelnou ochranou budov při nízké energetické náročnosti.

Možné způsoby návrhu větracích systémů jsou na obrázcích:

Větrací systémy

Různé geometrie odvětrávacího systému podloží

Větrací systémy

Větrací systémy

Větrací systémy

Skladba podlahové konstrukce

Větrací systémy

Autor obrázků – Doc.Ing. Martin Jiránek