V roce 2012 byl přijat zákon č.318/2012 Sb., o hospodaření energií a prováděcí předpis – Vyhláška č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (ENB). Zjednodušeně je cílem těchto legislativních opatření snižovat spotřebu energií při výstavbě nových budov, resp. při změnách dokončených budov. Toto se řeší především výběrem stavebních materiálů, promyšlenější koncepcí řešení budovy, dokonalejších detailů styků konstrukcí obálky budovy, učinnějšími technickými systémy, zvýšeným důrazem na kvalitu provedení atd.

Základem nízké ENB je kvalitní tepelná ochrana budov, jejiž cílem je zajištění požadovaného teplotního a vlhkostního stavu vnitřního prostředí při užívání budov. Proto se tepelná ochrana budov musí navrhnout a provést tak, aby byla zajištěna tepelná pohoda při dané vlhkosti a především „zdravotní nezávadnost“ takového opatření. Rizika, která mohou vznikat jsou: plísně, bakterie, roztoče, alergeny a samozřejmě radon! Jeví se, že vliv nedostatečného větrání je silnější než příznivý účinek vnějšího zateplení.

Proto by se měla protiradonová opatření provádět v souladu s kvalitní tepelnou ochranou budov při nízké energetické náročnosti.
Rizikovým místem jsou tzv. radonové mosty, které vznikají pronikáním radonu vzduchovými dutinami ve spárách navazujících na zeminu. Jedná se např. o pronikání radonu z podloží spárou mezi tepelnou izolací a obvodovým základovým pásem do dutin v obvodové stěně (jedná se o tvarovky, které mají svisle orientované dutiny nebo o určité typy sandwichových konstrukcí). Takovými prostupy potom proudí radon do vnitřního prostoru objektu. Výskyt radonových mostů závisí na vzájemné poloze základů, obvodové stěny, tepelné a protiradonové izolace.

Protiradonová izolace

Možné způsoby přerušení tohoto radonového mostu jsou na obrázcích:

Protiradonová izolace

Protiradonová izolace

Protiradonová izolace

Autor obrázků – Doc.Ing.Martin Jiránek

V případě rekonstrukcí starých budov (výměna oken za těsnější, zateplení) dochází ke snížení koeficientu ventilace a k následnému zvýšení průměrných koncentrací radonu v objektu. Proto je potřeba navrhnout a provést stavební úpravy tak, aby byl tento jev co nejvíce eliminován.
U nových budov při dodržení kvalitně provedených izolací spodní stavby a při dodržení normy ČSN 73 0601 (Ochrana staveb proti radonu z podloží) a ČSN 73 0540-2 se výsledná hodnota průměrné objemové aktivity radonu pohybuje pod směrnou úrovní 200 Bq/m3.